Lønåbenhed

Løngennemsigtighed er vigtigt, fordi det sikrer, at medarbejderne bliver retfærdigt betalt for deres arbejde. Derudover kan løngennemsigtighed være med til at forhindre diskrimination på arbejdspladsen ved at sikre, at alle er klar over, hvad alle andre får i løn.

Beregn din løn hos Refyne

Hvad er lønåbenhed?

Lønåbenhed defineres ved en praksis der åbent og ærligt at fremlægger oplysninger om, hvor meget medarbejdere bliver betalt i virksomheden. Det kan omfatte deling af oplysninger om lønninger, bonusser og andre former for kompensation, såsom aktieoptioner eller fordele.

Hvad er fordelene ved lønåbenhed?

Der er mange potentielle fordele ved lønåbenhed, herunder reduktion af lønforskelle, øget medarbejdertilfredshed og motivation, forbedring af kommunikationen mellem medarbejdere og ledelse og øget organisatorisk effektivitet.

Statistik viser også, at løngennemsigtighed bidrager til at skabe mere lige vilkår for f.eks. kvinder ved at sikre, at der betales lige løn for den samme værdi skabt. Det bidrager til at mindske den samlede indkomstulighed.

Hvad er best practice for implementering af lønåbenhed?

Der er ikke ét svar på det spørgsmål, da best practice for implementering af lønåbenhed vil variere afhængigt af den specifikke organisation og kontekst. Nogle generelle overvejelser for implementering af løngennemsigtighed omfatter dog:

 • At sikre at alle medarbejdere har adgang til information om organisationens lønstruktur og -niveauer.
 • Opmuntre medarbejdere til åbent at diskutere deres kompensation med deres ledere og kolleger
 • Implementering af procedurer for regelmæssigt at gennemgå og opdatere organisationens lønpraksis
 • Løbende dialog med medarbejdere om vigtigheden af ligeløn og den potentielle indvirkning af lønforskelle på virksomhedens succes

Der er forskellige niveauer af lønåbenhed

Individuel løngennemsigtighed:
Det er, når den enkelte er i stand til at se deres egne lønoplysninger. Det kan være nyttigt for enkeltpersoner til at forstå deres eget værd og forhandle sig frem til bedre løn.

Delvis løngennemsigtighed:
Det er, når nogle lønoplysninger gøres tilgængelige, men ikke alle. Det kan hjælpe den enkelte med at forstå lønforskelle og give dem viden, om hvordan andre er indplaceret i virksomheden.

Fuld løngennemsigtighed:
Det er her, at alle lønoplysninger gøres frit tilgængelige. Det kan hjælpe den enkelte med at forstå lønforskelle og hjælpe dem med at forstå deres egen progression relativt til kollegaer. Det kan også hjælpe både medarbejdere og arbejdsgiver med at identificere lønuligheder og adressere dem.

Hvordan fungerer lønåbenhed hos Refyne?

I Refyne har vi, siden vi blev stiftet tilbage i 2020, arbejdet med lønåbenhed for alle ansatte.

For os er det en grundtanke om retfærdighed og åbenhed blandt alle ansatte i virksomheden. Læg dertil at al forskning viser en række positive effekter for både arbejdsgiveren og medarbejderen ved at tale åbent om løn.

Vi udvikler konstant på vores åbenhed omkring lønvilkår, men har på nuværende tidspunkt implementeret følgende som en fast del af vores filosofi omkring løn og vilkår:

 • Alle kan se alles løn og vilkår
 • Alle ved – og kan til enhver tid se – hvilken evaluering der ligger til grund for deres løn
 • Vi har åbenhed om definerede lønniveauer, der sikrer, at to ansatte på samme niveau også vil få samme løn

Skal løn holdes hemmeligt?

Der er flere argumenter for ikke at holde lønnen hemmelig. Nogle af de vigtigste omfatter:

 • Større gennemsigtighed kan føre til mere retfærdighed og lighed på arbejdspladsen. Ved at gøre lønninger åbne kan medarbejderne få en bedre forståelse af, hvordan deres løn er sammenlignet med andre i virksomheden. Det kan lede til styrkede dialoger og være med til at sikre, at de bliver retfærdigt betalt for det arbejde de udfører.

 

 • At holde lønninger hemmelige kan bidrage til lønulighed, især for underrepræsenterede grupper. Det skyldes, at lønforhandlinger ofte er afhængige af information om, hvad andre laver, og uden adgang til de informationer kan enkelte grupper eller enkeltpersoner være dårligere stillet, når det kommer til at forhandle en retfærdig løn.

 

 • Løngennemsigtighed kan også være med til at fremme tillid og ærlighed i en organisation. Ved at være åben omkring, hvor meget medarbejderne aflønnes, kan virksomheder vise, at de er villige til at være gennemsigtige og ansvarlige, hvilket kan være med til at øge tilliden fra medarbejderne.

 

 • Derudover kan løngennemsigtighed gøre det nemmere for medarbejderne at have åbne og ærlige samtaler om løn med deres ledere og HR-afdelinger. Det kan være med til at skabe et mere positivt og samarbejdende arbejdsmiljø.

EUs direktiv om løngennemsigtighed

Europa-Kommissionen har fremsat et direktiv med henblik på at styrke anvendelsen af princippet om lige løn for lige arbejde eller arbejde af samme værdi. Herunder med fokus på forholdet mellem mænd og kvinder. Det ønsker direktivet at styrke gennem øget løngennemsigtighed.

Direktivet beskriver blandt andet, at den kønsbestemte lønforskel i EU fortsat er omkring 14%, og at lønforskellen har en langsigtet indvirkning på kvaliteten af kvinders liv. De har tilmed en øget risiko for fattigdom og der er en vedvarende pensionslønforskel, som er 33 % i EU.

Covid-19-pandemien har gjort det endnu mere presserende at tackle dette problem, da undersøgelser viser at det ramte kvinder på arbejdsmarkedet særligt hårdt. På trods af den eksisterende retlige ramme er den effektive gennemførelse og håndhævelse af princippet om ligeløn stadig en udfordring i EU.

Løngennemsigtighed ses som en vigtig brik i den fremtidige løsning.

Vil du høre mere om lønåbenhed?

Hos Refyne ønsker vi at bidrage til debatten om lønåbenhed – og konsekvenserne ved det modsatte, lønlukkethed.